1.Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    1 Brygada jest jedną z najstarszych jednostek we współczesnym Wojsku Polskim, jej historia zaczyna się w 1943 wraz z datą utworzenia 1.Pułku Piechoty w ramach 1.Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. 1 Pułk podczas wojny wsławił się walkami pod Lenino w dniach 12-13 października 1943 roku, dalej pułk walczył na szlaku bojowym przechodzącym przez Puławy, Dęblin, Warszawę, Wał Pomorski, Gozdowice. Jako 1.Pułk Piechoty jednostka funkcjonowała do 1973 roku, wtedy to został przeformowany w 1.Pułk Zmechanizowany. Jako pułk zmechanizowany struktura pułku to 3 bataliony zmechanizowane i batalion czołgów jako główne siły do tego pułk posiadał kompanię rozpoznawczą, baterie haubic 122mm, baterię plot, kompanię saperów, baterię ppanc, kompanię łączności. Głównym wyposażeniem pułku były bojowe wozy piechoty BWP-1 oraz czołgi T-72. Następnie w czerwcu 1994 roku przeformowano jednostkę w 1.Brygadę Pancerną. 18 marca 2001 roku brygada została wyróżniona tytułem "Przodującego oddziału WP" za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej w 2000 roku. W 2011 roku związku z rozformowaniem 1.Dywizji Zmechanizowanej, w 1.Brygadzie Pancernej doszło do sporym zmian struktur, Decyzją MON nr Z-92/Org./P1 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie integracji 1.Brygady Pancernej z 3.Brygadą Zmechanizowaną oraz sformowania Dowództwa Wielonarodowej Brygady (części polskiej) i Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (części polskiej). Wskutek tego dokumentu 1.Brygada Pancerna przyjęła część pododdziału 3.Brygady Zmechanizowanej, 12 kwietnia 2011 odbyło się w Zamościu przejęcie 3.Batalionu Zmechanizowanego z tego miasta a następnie 10 maja 2011 odbyło się uroczyste przyjęcie w skład brygady 1.Batalionu Zmechanizowego z Chełma i dywizjonu artylerii samobieżnej z Chełma. Wskutek tych zmian, brygada stała się jednostką stacjonującą w 4 garnizonach: Wesoła, Siedlce, Zamość i Chełm. Rok 2011 to również okres formowania batalionu logistycznego w składzie brygady. W dniu 21 czerwca 2011 roku w związku z planowanym rozformowaniem 1.Dywizji Zmechanizowanej, na podstawie Decyzji MON nr Z-6/Org./P1 z dnia 15 lutego 2011 roku brygada przeszła w podporządkowanie Dowódcy 16.Dywizji Zmechanizowanej. Ważną zmianą struktur brygady w 2011 roku było także rozformowanie kompanii zaopatrzenia i kompanii remontowej, a na ich bazie do końca 2011 sformowany zostaje batalion logistyczny. W grudniu 2016 zapadła decyzja o przezbrojeniu brygady w najnowocześniejsze czołgi będące na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, czyli czołgi Leopard 2. W związku z tym rozpoczął się proces przekazania dotychczasowo użytkowanych czołgów PT-91 "Twardy", które przekazano na wyposażenie batalionu czołgów 15.Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, natomiast w kwietniu 2017 roku do brygady z Wesołej przybyła pierwsza partia czołgów Leopard 2A5 z 34.Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania. Generalnie brygada otrzymała na wyposażenie batalionu czołgów 14 czołgów Leopard 2A4 i 30 czołgów Leopard 2A5, proces przezbrajania batalionu zakończono pod koniec 2017 roku. 
 
Tytuł "Przodującego Oddziału WP" za rok 2000
 
Czołg PT-91 "Twardy" z charakterystyczną żółtą syrenką - oznaką jednostek 1.Dywizji Zmechanizowanej
 
Zestawy artyleryjsko-rakietowe ZSU-23-4MP "Biała" z dplot podczas ćwiczenia "Lampart-12"
 
Czołg Leopard 2A5 wprowadzony na wyposażenie batalionu czołgów brygady w 2017 roku (fot. st.sierż. Paweł Gołębiowski)
 
Czołg Leopard 2A5 z charakterystyczną dla 1.BPanc "syrenką" (fot. st. sierż. Paweł Gołębiowski)
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 119/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 1 Brygady Pancernej w Wesołej
 
p o l e c a m:
 
1. 1 Brygadzie Pancernej przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
1) 1 Regimentu Pieszego Koronnego im. Królowej Jadwigi XVII w. - 1794
2) 2 Batalionu 1 Legionów Polskich 1797 - 1801
3) 1 Pułku Piechoty 1806 - 1814
4) 1 Pułku Piechoty Liniowej 1815 - 1831
5) 1 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego 1914 - 1944
6) 1 Praskiego Pułku Piechoty 1943 - 1944
 
2. 1 Brygadzie Pancernej przyjąć nazwę wyróżniającą "Warszawska" oraz imię Tadeusza Kościuszki.
3. Doroczne Święto obchodzić w dniu 12 października.
 
DECYZJA Nr 128/MON/PSSS MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej
 
Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 178 oraz z 1998 r. poz. 64), w związku z § 3 pkt 4 lit. p zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2 i Nr 11, poz. 113 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 19) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką” i proporczyk na beret, zwany dalej „proorczykiem” 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej.
 
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik nr 1 do decyzji*;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik nr 2 do decyzji*;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik nr 3 do decyzji*;
4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik nr 4 do decyzji*.
 
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik nr 5 do decyzji*.
 
DECYZJA Nr 196/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki przez 1. Warszawską Brygadę Pancerną im. Tadeusza Kościuszki
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z pkt 3 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych „kościuszkowców” — ustala się, co następuje:
 
1. 1. Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
1) 1. Regimentu Pieszego Koronnego im. Królowej Jadwigi (XVII w.-1794);
2) Dywizji Wielkopolskiej (1775-1794);
3) 1. Dywizji Wielkiego Księstwa Litewskiego (1775-1794);
4) 1. batalionu Legionów Polskich (1797-1801);
5) 1. pułku piechoty (1806-1814);
6) 1. Dywizji Księstwa Warszawskiego (1807-1813);
7) 1. pułku piechoty liniowej (1815-1831);
8) 1. Dywizji Królestwa Polskiego (1816-1831);
9) 1. Brygady Legionów (1914-1917);
10) 1. pułku piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego (1914-1944);
11) 1. Dywizji Piechoty Legionów (1919-1939);
12) 1. Dywizji Piechoty Legionów Armii Krajowej Okręgu Wilno (1942-1944);
13) 1. Praskiego pułku piechoty (1943-1944);
14) 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki (1943-1955);
15) 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki (1955-2011).
 
2. Uchyla się pkt 1 decyzji Nr 119/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 1. Brygady Pancernej w Wesołej (Dz. Rozk. MON, poz. 115).
 
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 89/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia proporca rozpoznawczego dowódcy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 26 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 237) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się proporzec rozpoznawczy, zwany dalej „proporcem”, dowódcy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki.
2. Zatwierdza się wzór graficzny proporca, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
Oznaka rozpoznawcza ogólno brygadowa
 
Proporczyk 1.BPanc
 
Proporzec rozpoznawczy Dowódcy 1.BPanc
 
Oznaka rozpoznawcza kompanii ochrony i regulacji ruchu batalionu dowodzenia
 
Czołg PT-91 "Twardy" na poligonie (fot. mjr Tomasz Klóskowski)
 
Czołg PT-91 "Twardy" z zamontowanym trałem przeciwminowym na ćwiczeniu "Tumak-12"
 
STRUKTURA
 

 

 
PT-91 „Twardy”
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Władysław Kozino (VI.1943-VIII.1943)
- mjr Leonard Berkowicz (VIII.1943-X.1943)
- mjr Franciszek Derks (X.1943-I.1944)
- ppłk Leon Skokowski (I.1944-VI.1944)
- płk Bazyli Maksymczuk (VI.1944-V.1945)
- ppłk Marian Kisielewski (V.1945-XI.1945)
- ppłk Józef Bielecki (XI.1945-VI.1946)
- ppłk Kazimierz Baranowski (VI.1946-IV.1947)
- ppłk Narcyz Rudziński (IV.1947-IX.1947)
- ppłk Wacław Zalewski (IX.1947-IV.1948)
- ppłk Lucjan Baral (IV.1948-X.1950)
- płk Bazyli Maksymczuk (X.1950-VIII.1951)
- mjr Mieczysław Mazur (VIII.1951-VIII.1952)
- mjr Józef Dziadura (VIII.1952-X.1952)
- mjr Michał Krzaczkowski (X.1952-II.1953)
- mjr Władysław Łamasz (II.1953-XI.1953)
- ppłk Leon Lasowicz (XI.1953-IV.1954)
- ppłk Julian Węgrzyn (IV.1954-XI.1956)
- ppłk Hieronim Szewczyk (XI.1956-IX.1958)
- płk Erwin Rozłubirski (IX.1958-VIII.1961)
- płk Stefan Stawujak (VIII.1961-V.1967)
- ppłk Wiesław Żbikowski (V.1967-IV.1970)
- płk Zdzisław Romatowski (IV.1970-VII.1972)
- płk Kazimierz Wójtowicz (VII.1972-IX.1976)
- ppłk Kazimierz Wardecha (IX.1976-XI.1977)
- ppłk dypl. Stefan Słowikowski (XI.1977-XII.1980)
- ppłk dypl. Wiesław Iwański (XII.1980-XI.1984)
- ppłk dypl. Andrzej Tyszkiewicz (XI.1984-III.1987)
- mjr dypl. Krzysztof Zieliński (III.1987-VII.1989)
- ppłk dypl. Piotr Makarewicz (VII.1989-VII.1990)
- ppłk dypl. Janusz Paczkowski (VII.1990-VII.1993)
- ppłk dypl. Piotr Szkurłat (VII.1993 - V.1996)  // przeformowanie w 1.BPanc
- płk dypl. Jerzy Michałowski (V.1996 - IX.2000)
- płk dypl. Grzegorz Buszka (IX.2000 - XII.2001)
- płk dypl. Piotr Jan Łucka (XII.2001 - VII.2004)
- gen. bryg. Janusz Paczkowski (VII.2004 - II.2006)
- gen. bryg. Jerzy Biziewski (II.2006 - 2.VI.2009)
- gen. bryg. Andrzej Przekwas (2.VI.2009 - 11.III.2013)
- gen. bryg. Stanisław Czosnek (11.III.2013 - 6.XII.2016)
- gen. bryg. Jan Rydz (6.XII.2016 - 24.IX.2018)
- gen. bryg. Jan Wojno (24.IX.2018 - 17.III.2020)
- gen. bryg. Jarosław Górowski (17.III.2020 - 1.II.2022)
- gen. bryg. Artur Kozłowski (1.II.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1.Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki ( - 21.VI.2011)
16.Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka (21.VI.2011 - 29.VIII.2019)
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka (29.VIII.2019 - obecnie)
 
Zdjęcia zawarte w materiale są autorstwa mjr Tomasza Klóskowskiego i kpt. Zbigniewa Gierczaka
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.