20.Bartoszycka Brygada Zmechanizowana im. Hetmana Wincentego Gosiewskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    20 BZ powstała w roku 1994 na bazie rozformowanego 75.Ośrodka Materiałowo-Technicznego, po rozformowanej jednostce brygada przejęła koszary w garnizonie Bartoszyce. Rok później z dniem 15 lipca 1995 decyzją MON brygadzie nadano nazwę wyróżniającą „Bartoszycka”, ustanowiono patrona brygady, ustalono święto brygady na dzień 3 września oraz polecono przyjąć dziedzictwo tradycji. Brygada podczas swojego istnienia realizuje cały czas program szkoleniowy, uczestniczy w ćwiczeniach jak na przykład „Strong Resolve 2002”. Żołnierze brygady uczestniczą także w misjach zagranicznych. W roku 2000 brygada przeszła z 15 Warmińsko-Mazurskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Władysława Jagiełły w podporządkowanie pod 16 Pomorską Dywizję Zmechanizowaną im. Króla Kazimierza Jagiellończyka. Obecnie brygada jest głównie wyposażona w wozy piechoty BWP-1 oraz pojazdy opancerzone BRDM-2.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 109/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lipca 1995 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 20 Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach
 
Dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów żołnierzy 20 Dywizji Piechoty oraz dla podkreślenia więzi 20 Brygady Zmechanizowanej ze społeczeństwem Bartoszyc, na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U.Nr 60, poz.303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz.1) z dniem 15 lipca 1995 r.
 
p o l e c a m :
 
1. 20 Brygadzie Zmechanizowanej przejąć dziedzictwo tradycji i z honorem kontynuować tradycje:
1/ 2 Dywizji Litewsko-Białoruskiej 1918-1920
2/ 20 Dywizji Piechoty w składzie:
a) 79 Białostockiego a następnie Słonimskiego Pułku Strzelców im.Lwa Sapiehy 1918-1944
b) 80 Nowogródzkiego Pułku Strzelców 1919-1944
c) 78 Słuckiego Pułku Strzelców 1920-1944
d) 20 Pułku Artylerii Lekkiej 1920-1939
 
2. 20 Brygadzie Zmechanizowanej przyjąć nazwę wyróżniającą „Bartoszycka” oraz imię Hetmana Wincentego Gosiewskiego
 
3. Doroczne Święto obchodzić w dniu 3 września
 
DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Hetmana Wincentego Gosiewskiego w Bartoszycach
 
Na podstawie § 4 ust.1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz.178 oraz z 1998 r. poz. 64) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, i proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Hetmana Wincentego Gosiewskiego w Bartoszycach.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 495/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 1. batalion zmechanizowany 20. Brygady Zmechanizowanej
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — dla zachowania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej chlubnych tradycji orężnych — ustala się, co następuje:
 
1. 1. Batalion zmechanizowany 20. Brygady Zmechanizowanej przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji 16. Pomorsko-Warmińskiej Brygady Zmechanizowanej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Koniecpolskiego.
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur (wersja wyjściowa)
 
Proporczyk na beret
 
 
         
Oznaki rozpoznawcze na mundur pododdziałów 20 BZ (od lewej: dywizjon artylerii samobieżnej, dywizjon przeciwlotniczy, batalion dowodzenia, 2 batalion zmechanizowany)
 
      
Oznaki rozpoznawcze na mundur pododdziałów 20 BZ (od lewej:20 kompania rozpoznawcza, 20 kompania saperów, 20 bateria przeciwpancerna)
 
DECYZJA Nr 463/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia proporca rozpoznawczego dowódcy 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie  szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 27 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689), oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się proporzec rozpoznawczy, zwany dalej „proporcem”, dowódcy 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.
2. Zatwierdza się wzór graficzny proporca, stanowiący załącznik do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY 20. BARTOSZYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo i Sztab
 - Batalion Dowodzenia
 - Batalion Logistyczny
 - 1.Batalion Zmechanizowany
 - 2.Batalion Zmechanizowany
 - Batalion Czołgów
 - Kompania Rozpoznawcza
 - Kompania Saperów
 - Dywizjon Artylerii Samobieżnej
 - Dywizjon Przeciwlotniczy
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dypl. Wiesław Zabielski (1994 - 1998)
 - płk dypl. Andrzej Cygan (1999 - 2002)
 - gen. bryg. Ryszard Jabłoński (2002 - 2005)
 - gen. bryg. Grzegorz Buszka (2005 - 11.X.2007)
 - cz. p.o. płk Sławomir Rudkowski (11.X.2007 - 2008)
 - gen. bryg. Leszek Surawski (2008 - 11.VI.2010)
 - cz. p.o. płk dypl. Dariusz Górniak (11.VI.2010 - ?)
 - cz. p.o. ppłk Zbigniew Prusaczyk (? - 1.IX.2010)
 - gen. bryg. Andrzej Danielewski (1.IX.2010 - 11.III.2011)
 - płk Jarosław Mika (11.III.2011 - 3.VI.2013)
 - płk Piotr Żurawski (3.VI.2013 - 13.V.2015)
 - cz. p.o. płk Wojciech Dobrzyń (13.V.2015 - 12.X.2015)
 - płk dypl. Janusz Wiatr (12.X.2015 - 4.I.2018)
 - cz. p.o. płk Wojciech Dobrzyń (4.I.2018 - 9.IV.2018)
 - gen. bryg. Jacek Ostrowski (9.IV.2018 - 20.III.2020)
 - gen. bryg. Piotr Kriese (20.III.2020 - 5.VIII.2022)
 - płk Tomasz Biedziak (5.VIII.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
15.Warmińsko-Mazurska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Władysława Jagiełły (1994 – 2000)
16.Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka (2000 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.