10. Wrocławski Pułk Dowodzenia im. płk. dypl. Kazimierza Pluty-Czachowskiego (1994 - 2023)
10. Brygada Łączności (2023 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    10.Pułk Dowodzenia jest jednostką podporządkowaną Dowództwu Garnizonu Warszawa, jej głównymi zadaniami są rozwijanie stanowisk dowodzenia szczebla strategicznego i zabezpieczenie łączności. Pułk wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do realizacji swoich zadań, aparatownie komutacyjne AK, aparatownie transmisyjne AT, radiostacje typu Harris to wszystko pozwala tworzyć szybko polowe węzły informatyczne i zapewniać jawną i niejawną łączność. Historia pułku w zasadzie zaczyna się w roku 1994, kiedy to na bazie 10.Saskiego Pułku Łączności i 6.Pułku Zabezpieczenia zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego WP nr 087/Org. z dnia 29 października 1993 i 02/Org. z dnia 24 stycznia 1994 oraz Rozkazem Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego nr 028/Org. z dnia 10 lutego 1994 powołano do życia 10.Pułk Dowodzenia z miejscem stacjonowania wyznaczonym na Wrocław. W nowym pułku znalazła się większość kadry dotychczas będącej w 10.Saskim Pułku Łączności, wraz z kadrą pułk przejął sztandar 10.Pułku Łączności, jednak w roku 1995 pułk otrzymał nowy sztandar, wydarzenie to miało miejsce 7 czerwca 1995, również tego roku pułk otrzymał nazwę wyróżniającą „Wrocławski”. Żołnierze pułku aktywnie uczestniczą także w misjach zagranicznych, wykonywali oni zadania w ramach misji ONZ, jak i brali udział w misji stabilizacyjnej PKW Irak, zabezpieczając łączność dla Wielonarodowej Dywizji. Pułk w roku 2003 został uhonorowany za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych „Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych RP”. W związku ze zmianami w Siłach Zbrojnych RP w 2023 roku postanowiono o rozwinięciu pułku w brygadę i tak od września 2023 roku rozpoczęła funkcjonować 10. Brygada Łączności.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją nr 93/MON z 11 lipca 1995 roku pułk dziedziczy i kultywuje tradycje następujących jednostek:
 
 - 10 batalion telegraficzny ( 1919-1939 )
 - 10 samodzielny batalion łączności ( 1944-1946 )
 - 10 Szkolny Pułk Telefoniczno-Telegraficzny ( 1945-1950 )
 - 10 Saski Pułk Łączności ( 1950-1994 )
 
DECYZJA Nr 114/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz proporczyka na beret 10. Wrocławskiego pułku dowodzenia
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 10. Wrocławskiego pułku dowodzenia.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
Nazwę wyróżniającą „Wrocławski” jednostka otrzymała decyzją nr 93/MON z 11 lipca 1995, tą samą decyzją ustalono dzień święta jednostki na 6 czerwca.
 
Oznaka rozpoznawcza 10.pdow (nieaktualny stary wzór)
 
DECYZJA Nr 486/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia.
2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
oznaka rozpoznawcza 10.pdow (aktualny wzór)
 
DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie nadania wyróżniającej nazwy „Średzki” 1. Batalionowi Dowodzenia 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22 poz. 327) – dla podkreślenia więzi łączących żołnierzy 1. Batalionu Dowodzenia 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia ze społecznością Środy Śląskiej – ustala się, co następuje:
 
1. 1. Batalion Dowodzenia 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia przyjmuje wyróżniającą nazwę „Średzki”.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 274/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia proporca rozpoznawczego dowódcy 10. Średzkiego Batalionu Dowodzenia 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 30 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689), oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się proporzec rozpoznawczy, zwany dalej „proporcem”, dowódcy 10. Średzkiego Batalionu Dowodzenia 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia.
2. Zatwierdza się wzór graficzny proporca, stanowiący załącznik do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY 10. ŚREDZKIEGO BATALIONU DOWODZENIA
10. WROCŁAWSKIEGO PUŁKU DOWODZENIA
 
DECYZJA Nr 343/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia proporca rozpoznawczego dowódcy 2. Wołowskiego Batalionu Dowodzenia 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 31 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się proporzec rozpoznawczy dowódcy 2. Wołowskiego Batalionu Dowodzenia 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, zwany dalej „proporcem”.
2. Zatwierdza się wzór proporca, stanowiący załącznik do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY
PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY
2. WOŁOWSKIEGO BATALIONU DOWODZENIA
10. WROCŁAWSKIEGO PUŁKU DOWODZENIA
 
DECYZJA Nr 344/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia proporca rozpoznawczego dowódcy Jaworskiego Batalionu Logistycznego 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 31 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się proporzec rozpoznawczy dowódcy Jaworskiego Batalionu Logistycznego 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, zwany dalej „proporcem”.
2. Zatwierdza się wzór proporca, stanowiący załącznik do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY
PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY
JAWORSKIEGO BATALIONU LOGISTYCZNEGO
10. WROCŁAWSKIEGO PUŁKU DOWODZENIA
 
DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia nazwy wyróżniającej „Wołowski” przez 2. Batalion Dowodzenia 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105, z 2011 r. Nr 22 poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) – dla podkreślenia więzi łączących żołnierzy 2. Batalionu Dowodzenia 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia ze społecznością Wołowa, ustala się, co następuje:
 
1. 2. Batalion Dowodzenia 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia przyjmuje nazwę wyróżniającą „Wołowski”.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 346/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia nazwy wyróżniającej „Jaworski” przez Batalion Logistyczny 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105, z 2011 r. Nr 22 poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) – dla podkreślenia więzi łączących żołnierzy Batalionu Logistycznego 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia ze społecznością Jawora, ustala się, co następuje:
 
1. Batalion Logistyczny 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia przyjmuje nazwę wyróżniającą „Jaworski”.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej na mundur polowy 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą na mundur polowy, zwaną dalej „oznaką”, 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia.
2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik do decyzji;
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
10. WROCŁAWSKIEGO PUŁKU DOWODZENIA NA MUNDUR POLOWY
 
DECYZJA Nr 343/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia proporca rozpoznawczego dowódcy 3. Strzegomskiego Batalionu Dowodzenia 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 30 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się proporzec rozpoznawczy dowódcy, zwany dalej „proporcem”, 3. Strzegomskiego Batalionu Dowodzenia 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia.
2. Zatwierdza się wzór graficzny proporca, stanowiący załącznik do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY 3. STRZEGOMSKIEGO BATALIONU DOWODZENIA
10. WROCŁAWSKIEGO PUŁKU DOWODZENIA
 
DECYZJA Nr 12/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia wyróżniającej nazwy przez 3. Batalion Dowodzenia 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) – ustala się, co następuje:
 
§ 1. 3. Batalion Dowodzenia 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia przyjmuje wyróżniającą nazwę „Strzegomski”.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab 10.pdow
  - 1.Średzki Batalion Dowodzenia
  - 2.Wołowski Batalion Dowodzenia
  - 3.Strzegomski Batalion Dowodzenia
  - Jaworski Batalion Logistyczny
  - kompania inżynieryjna
  - Grupa Zabezpieczenia Medycznego
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Adam Jurczak (1994 – 2006)
 - płk Mariusz Gutmański (2006 – 30.VI.2009)
 - cz. p.o. ppłk Kazimierz Łucki (30.VI.2009 – 1.X.2009)
 - płk dypl. Zygmunt Malec (1.X.2009 – 20.VIII.2012)
 - cz. p.o. ppłk Kazimierz Łucki (20.VIII.2012 - VII.2013)
 - płk dypl. Zygmunt Malec (VII.2013 - 29.IX.2015)
 - płk Kazimierz Łucki (29.IX.2015 - 31.III.2017)
 - płk Dariusz Dejneka (1.IV.2017 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Śląski Okręg Wojskowy (1994 – 1.VI.2001) – decyzja MON nr PF-21/Org./P5 z 15.III.2001
Dowództwo Garnizonu Warszawa (1.VI.2001 – obecnie)
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.