Ośrodek Rozpoznania i Zakłóceń Radiowych - JW 2962 (1957 - 1960)
Ośrodek Rozpoznania Radioelektronicznego - JW 2962 (1960 - 1961)
1 Ośrodek Rozpoznania Radioelektronicznego - JW 2962 (1961 - 1972)
1 Pułk Rozpoznania Radioelektronicznego - JW 2962 (1972 - 2004)
1 Ośrodek Radioelektroniczny (2004 - 2011)
1 Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny im. ppłk Jana Kowalewskiego (2011 - 2019)
Grójeckie Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej im. ppłk Jana Kowalewskiego (2020 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Historia jednostki rozpoczyna się w roku 1957 kiedy to zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0161/Org. z 29 sierpnia 1957 roku sformowano w terminie do dnia 1 listopada 1957 roku w Pile Ośrodek Rozpoznania i Zakłóceń Radiowych wg etatu nr 6/308 o stanie etatowym 109 wojskowych i 1 kontraktowy i nadano mu nr JW 2962. Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0151/Org. z dnia 30 grudnia 1959 roku w terminie do dnia 30 stycznia 1960 roku jednostkę przeformowano na etat nr 6/351 o stanie etatowym 125 wojskowych i 6 kontraktowych oraz przemianowano na Ośrodek Rozpoznania Radioelektronicznego. Nieco rok później na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 07/Org. z dnia 9 lutego 1961 roku w terminie do dnia 30 maja 1961 roku kolejny raz przeformowano jednostkę na etat nr 6/382 o stanie osobowym 205 wojskowych i 7 kontraktowych oraz zmieniono nazwę na 1 Ośrodek Rozpoznania Radioelektronicznego.
Ważnym momentem w historii jednostki była zmiana dyslokacji jednostki, na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 011/Oper. z dnia 28 lutego 1961 roku w terminie do dnia 10 lipca 1961 roku jednostka została przeniesiona do miejscowości Ogrodzienice koło Grójca, gdzie stacjonuje do dziś. Kolejne przeformowanie to zwiększenie stanu osobowego jednostki, na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0153/Org. z dnia 24 grudnia 1964 roku ośrodek przeformowano na etat nr 6/452 o stanie osobowym 309 wojskowych i 3 pracowników cywilnych.
Z dniem 1 stycznia 1969 roku w związku z wprowadzeniem systemu "ILORAZ-M" zmieniono numer etatu na numer 35/005.
W roku 1971 na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 048/Org. z dnia 13 września 1971 roku w terminie do dnia 31 stycznia 1972 roku ośrodek kolejny raz przeformowano, tym razem na etat nr 35/020 o stanie osobowym 372 wojskowych i 9 pracowników cywilnych.
W roku 1972 zmiany organizacyjne podyktowane zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 09/Org. z dnia 25 lutego 1972 roku spowodowały zmianę nazwy na 1 Pułk Rozpoznania Radioelektronicznego oraz przeformowanie na etat nr 35/023 o stanie osobowym 509 wojskowych i 9 pracowników cywilnych, zmiany miały być przeprowadzone w terminie do dnia 30 czerwca 1972 roku. Kolejna zmiana etatu nastąpiła na wskutek zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 016/Org. z dnia 12 maja 1977 roku, w terminie do dnia 31 grudnia 1977 roku pułk przeformowano na etat nr 35/034 o stanie osobowym 520 wojskowych i 18 pracowników cywilnych.
Taki stan utrzymał się ponad 10 lat, by na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 09/Org. z dnia 22 lutego 1988 roku w terminie do dnia 30 września 1988 roku pułk przeformowano na etat nr 35/037.
Jako jednostka rozpoznania radioelektronicznego ośrodek a później pułk miał swoje terenowe grupy, i tak jednostka utworzyła grupy w Witkowie koło Stargardu Szczecińskiego i Dłużynie Dolnej koło Zgorzelca. Jednostka zaczęła pełnić zadania rozpoznawczo-bojowe od roku 1958, do jej głównych zadań należało uprzedzanie aktywnych środków wojsk o zagrożeniu terytorium RP. W roku 1996 jednostka otrzymała swój sztandar ufundowany przez społeczeństwo ziemi grójeckiej, kadrę  i pracowników jednostki, stary sztandar został przekazany do muzeum. W ciągu kolejnych lat 1. ORel dostosowywał się do zmian zachodzących w siłach zbrojnych w związku z wejściem do NATO. W 2004 roku jednostka przeszła bezpośrednio w podporządkowanie Dowódcy Sił Powietrznych, również zgodnie z rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych z dnia 1 marca 2006 podporządkowano dowódcy 1. ORel z dniem 1 lipca 2006 następujące pododdziały:
 - 2 batalion radioelektroniczny – Lidzbark Warmiński ( rozformowany 31 grudnia 2007 )
 - 3 batalion radioelektroniczny – Sandomierz ( rozformowano go 31 grudnia 2007 )
Oficerowie ośrodka brali także udział w misjach międzynarodowych, w latach 70-tych nadzorowali rozjem między Izraelem a Syrią, oraz brali udział w misjach UNEF, UNDOF, UNFIL. Lata 90-te to misje UNTAG – Namibia, UNCRO – Chorwacja, SFOR, KFOR, MNF – Haiti.
 
Na podstawie rozkazu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nr Z-556 z dnia 20.11.2019 r. 1.Ośrodek Radioelektroniczny został przeformowany w Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 71/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru, przyjęcia wyróżniającej nazwy, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1133), pkt 3, 4, 5 i 6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz pkt 2 i 3 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234, z 2015 r. poz. 92, z 2018r.poz. 110 oraz z 2019 r. poz. 166 i 246) ustala się, co następuje:
 
§1.Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej:
1) przejmuje i z honorem kultywuje tradycje 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego (2004-2019);
2) przejmuje sztandar rozformowanego 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego im. ppłk. Jana Kowalewskiego;
3) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Grójeckie”;
4) otrzymuje imię ppłk.Jana Kowalewskiego.
§2.Ustanawia się doroczne Święto Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej w dniu 8 lipca.
§3.Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

DECYZJA Nr 481/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie nadania imienia patrona 1. Grójeckiemu Ośrodkowi Radioelektronicznemu

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 4 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327), w celu zachowania w pamięci chlubnych tradycji orężnych oraz upamiętnienia zasług podpułkownika Jana Kowalewskiego — ustala się, co następuje:

1. 1. Grójeckiemu Ośrodkowi Radioelektronicznemu nadaje się imię podpułkownika Jana Kowalewskiego.
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 403/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 1. Ośrodka Radioelektronicznego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 1. Ośrodka Radioelektronicznego.
2. Zatwierdza się wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
Oznaki rozpoznawcze (wyjściowa i polowa, zatwierdzone decyzją Nr 403/MON z 3.11.2011)
 
DECYZJA Nr 194/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej i ustanowienia dorocznego święta 1. Ośrodka Radioelektronicznego

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z pkt 3 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 197, z późn. zm.1), w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych — ustala się, co następuje:

1. 1. Ośrodek Radioelektroniczny przyjmuje wyróżniającą nazwę „Grójecki”.
2. Ustanawia się doroczne święto 1. Ośrodka Radioelektronicznego w dniu 8 lipca.
3. Traci moc decyzja Nr 113/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 1996 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 1. pułku rozpoznania radioelektronicznego w Grójcu (Dz. Rozk. MON, poz. 211).
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur 1.ORel (stary wzór)
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo 1.ORel
 - sztab
  - Grupa Rozpoznania Elektronicznego - Grójec
   - 1.kompania dowodzenia - Grójec
   - 2.kompania logistyczna - Grójec
   - 3.kompania namierzania radiowego - Grójec
   - 4.kompania rozpoznania radiowego - Grójec
  - Grupa Rozpoznania Elektronicznego - Lidzbark Warmiński
   - 5.kompania rozpoznania radioelektronicznego - Lębork
   - 6.kompania rozpoznania radioelektronicznego - Lidzbark Warmiński
   - 7.kompania rozpoznania radioelektronicznego - Roskosz
   - 8.kompania rozpoznania radioelektronicznego - Zamość
   - 9.kompania logistyczna - Lidzbark Warmiński
   - 10.kompania zakłóceń radioelektronicznych - Lidzbark Warmiński
   
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Stefan Sobczyk ( 1957-1963 )
 - ppłk Roman Faliński ( 1963-1967 )
 - ppłk Jan Boguta ( 1967-1968 )
 - ppłk Roman Faliński ( 1968-1970 )
 - ppłk Lucjan Wójcicki ( 1970-1971 )
 - ppłk Jan Krawczyk ( 1971-1973 )
 - ppłk Roman Faliński ( 1973-1976 )
 - ppłk Czesław Stefański ( 1976-1985 )
 - ppłk Zbigniew Goluch ( 1985-1987 )
 - płk Kazimierz Kłobukowski ( 1987-1997 )
 - ppłk Mirosław Sobiesiak ( 1997-2003 )
 - płk Marek Grzmiączka ( 2003-2007 )
 - płk Stefan Walowski ( 2007-VII.2009 )
 - cz. p.o. ppłk Andrzej Kozera ( VII.2009-7.XII.2009 )
 - płk Wojciech Krajza ( 7.XII.2009-15.XI.2010 )
 - płk Andrzej Kozera ( 15.XI.2010-obecnie )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Sił Powietrznych (? - 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.