1.Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny im. ppłk Jana Kowalewskiego (2004 - 2019)
Grójeckie Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej im. ppłk Jana Kowalewskiego (2020 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Historia jednostki rozpoczyna się w roku 1957 kiedy to utworzono w Pile Ośrodek Rozpoznania i Zakłóceń Radiowych i nadano jej nr JW 2962. Jednostka ta została w lipcu 1961 roku przeniesiona do miejscowości Ogrodzienice koło Grójca, gdzie stacjonuje do dziś. W roku 1971 zmiany organizacyjne spowodowały zmianę nazwy na 1 Pułk Rozpoznania Radioelektronicznego. Jako jednostka rozpoznania radioelektronicznego ośrodek a później pułk miał swoje terenowe grupy, i tak jednostka utworzyła grupy w Witkowie koło Stargardu Szczecińskiego i Dłużynie Dolnej koło Zgorzelca. Jednostka zaczęła pełnić zadania rozpoznawczo-bojowe od roku 1958, do jej głównych zadań należało uprzedzanie aktywnych środków wojsk o zagrożeniu terytorium RP. Po reorganizacji Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej nazwa jednostki zmieniła się na 1 Ośrodek Radioelektroniczny. W roku 1996 jednostka otrzymała swój sztandar ufundowany przez społeczeństwo ziemi grójeckiej, kadrę  i pracowników jednostki, stary sztandar został przekazany do muzeum. W ciągu kolejnych lat 1. ORel dostosowywał się do zmian zachodzących w siłach zbrojnych w związku z wejściem do NATO. W 2004 roku jednostka przeszła bezpośrednio w podporządkowanie Dowódcy Sił Powietrznych, również zgodnie z rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych z dnia 1 marca 2006 podporządkowano dowódcy 1. ORel z dniem 1 lipca 2006 następujące pododdziały:
 - 2 batalion radioelektroniczny – Lidzbark Warmiński ( rozformowany 31 grudnia 2007 )
 - 3 batalion radioelektroniczny – Sandomierz ( rozformowano go 31 grudnia 2007 )
Oficerowie ośrodka brali także udział w misjach międzynarodowych, w latach 70-tych nadzorowali rozjem między Izraelem a Syrią, oraz brali udział w misjach UNEF, UNDOF, UNFIL. Lata 90-te to misje UNTAG – Namibia, UNCRO – Chorwacja, SFOR, KFOR, MNF – Haiti.
 
Na podstawie rozkazu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nr Z-556 z dnia 20.11.2019 r. 1.Ośrodek Radioelektroniczny został przeformowany w Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 71/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru, przyjęcia wyróżniającej nazwy, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1133), pkt 3, 4, 5 i 6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz pkt 2 i 3 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234, z 2015 r. poz. 92, z 2018r.poz. 110 oraz z 2019 r. poz. 166 i 246) ustala się, co następuje:
 
§1.Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej:
1) przejmuje i z honorem kultywuje tradycje 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego (2004-2019);
2) przejmuje sztandar rozformowanego 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego im. ppłk. Jana Kowalewskiego;
3) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Grójeckie”;
4) otrzymuje imię ppłk.Jana Kowalewskiego.
§2.Ustanawia się doroczne Święto Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej w dniu 8 lipca.
§3.Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

DECYZJA Nr 481/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie nadania imienia patrona 1. Grójeckiemu Ośrodkowi Radioelektronicznemu

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 4 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327), w celu zachowania w pamięci chlubnych tradycji orężnych oraz upamiętnienia zasług podpułkownika Jana Kowalewskiego — ustala się, co następuje:

1. 1. Grójeckiemu Ośrodkowi Radioelektronicznemu nadaje się imię podpułkownika Jana Kowalewskiego.
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 403/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 1. Ośrodka Radioelektronicznego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 1. Ośrodka Radioelektronicznego.
2. Zatwierdza się wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
Oznaki rozpoznawcze (wyjściowa i polowa, zatwierdzone decyzją Nr 403/MON z 3.11.2011)
 
DECYZJA Nr 194/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej i ustanowienia dorocznego święta 1. Ośrodka Radioelektronicznego

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z pkt 3 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 197, z późn. zm.1), w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych — ustala się, co następuje:

1. 1. Ośrodek Radioelektroniczny przyjmuje wyróżniającą nazwę „Grójecki”.
2. Ustanawia się doroczne święto 1. Ośrodka Radioelektronicznego w dniu 8 lipca.
3. Traci moc decyzja Nr 113/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 1996 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 1. pułku rozpoznania radioelektronicznego w Grójcu (Dz. Rozk. MON, poz. 211).
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur 1.ORel (stary wzór)
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo 1.ORel
 - sztab
  - Grupa Rozpoznania Elektronicznego - Grójec
   - 1.kompania dowodzenia - Grójec
   - 2.kompania logistyczna - Grójec
   - 3.kompania namierzania radiowego - Grójec
   - 4.kompania rozpoznania radiowego - Grójec
  - Grupa Rozpoznania Elektronicznego - Lidzbark Warmiński
   - 5.kompania rozpoznania radioelektronicznego - Lębork
   - 6.kompania rozpoznania radioelektronicznego - Lidzbark Warmiński
   - 7.kompania rozpoznania radioelektronicznego - Roskosz
   - 8.kompania rozpoznania radioelektronicznego - Zamość
   - 9.kompania logistyczna - Lidzbark Warmiński
   - 10.kompania zakłóceń radioelektronicznych - Lidzbark Warmiński
   
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Stefan Sobczyk ( 1957-1963 )
 - ppłk Roman Faliński ( 1963-1967 )
 - ppłk Jan Boguta ( 1967-1968 )
 - ppłk Roman Faliński ( 1968-1970 )
 - ppłk Lucjan Wójcicki ( 1970-1971 )
 - ppłk Jan Krawczyk ( 1971-1973 )
 - ppłk Roman Faliński ( 1973-1976 )
 - ppłk Czesław Stefański ( 1976-1985 )
 - ppłk Zbigniew Goluch ( 1985-1987 )
 - płk Kazimierz Kłobukowski ( 1987-1997 )
 - ppłk Mirosław Sobiesiak ( 1997-2003 )
 - płk Marek Grzmiączka ( 2003-2007 )
 - płk Stefan Walowski ( 2007-VII.2009 )
 - cz. p.o. ppłk Andrzej Kozera ( VII.2009-7.XII.2009 )
 - płk Wojciech Krajza ( 7.XII.2009-15.XI.2010 )
 - płk Andrzej Kozera ( 15.XI.2010-obecnie )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Sił Powietrznych (? - 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.