112.Batalion Remontowy „Ziemi Ryńskiej”
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
112.Batalion Remontowy sformowano w 2012 roku na podstawie rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych nr Pf-4 z dnia 3 stycznia 2002 roku na bazie 16.Rejonowych Warsztatów Technicznych. Proces formowania zakończono z końcem roku i z dniem 1 stycznia 2003 roku jednostka rozpoczęła oficjalnie funkcjonować. Miejscem stałej dyslokacji batalionu jest Giżycko. Batalion jest samodzielnym pododdziałem przeznaczonym do wykonywania zadań remontowo-obsługowych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w rejonie odpowiedzialności. Do zadań jednostki należy również wsparcie logistyczne pododdziałów wykonujących zadania w Polskich Kontyngentach Wojskowych poza granicami kraju. Jednostka realizuje również planowe remonty konserwacyjne czołgów, bojowych wozów piechoty, bieżące remonty i obsługiwania okresowe sprzętu kołowego, uzbrojenia i łączności oraz usługi metrologiczne przyrządów pomiarowych.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Batalion posiada sztandar wojskowy ufundowany przez społeczeństwo Miasta i Gminy Ryn, który uroczyście wręczono w dniu 7 października 2006 roku, rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali Pani Ewa Jocz i Pan Andrzej Dowgiałto.
 
DECYZJA Nr 342/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 112 batalionu remontowego 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Giżycku
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 1 ust. 1 i § 4 ust. 1 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz.178 oraz z 1998 r. poz. 64), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej, ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 112 batalionu remontowego 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Giżycku.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 279/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 112. Batalionu Remontowego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 112. Batalionu Remontowego.
2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 1 i Nr 2 do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
112. BATALIONU REMONTOWEGO
NA MUNDUR WYJŚCIOWY I POLOWY
 
DECYZJA Nr 450/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia nazwy wyróżniającej „Ziemi Ryńskiej” przez 112. Batalion Remontowy
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3, 5 i 6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105, z 2011 r. Nr 22, poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) ustala się, co następuje:
 
1. 112. Batalion Remontowy przyjmuje nazwę wyróżniającą „Ziemi Ryńskiej”.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 12/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia proporczyka na beret 112. Batalionu Remontowego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się proporczyk na beret 112. Batalionu Remontowego, zwany dalej „proporczykiem”.
2. Zatwierdza się wzór proporczyka, stanowiący załącznik do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET
112. BATALIONU REMONTOWEGO
 
DECYZJA Nr 10/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia Święta 112. Batalionu Remontowego Ziemi Ryńskiej
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowienia Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 2 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387 oraz z 2015 r. poz. 92), ustala się, co następuje:
 
§ 1. Ustanawia się Święto 112. Batalionu Remontowego Ziemi Ryńskiej w dniu 4 października.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo i sztab
  - kompania dowodzenia
  - kompania logistyczna
  - 1.kompania remontowa
  - 2.kompania remontowa
  - 3.kompania remontowa
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Jan Sraga (? – 2007)
- ppłk Janusz Czarnecki (2007 – 15.XII.2015)
- ppłk Wojciech Kotschy (15.XII.2015 – 27.II.2018)
- cz. p.o. mjr Piotr Iwaniec (27.II.2018 - 2.VII.2018)
- ppłk Daniel Załuński (2.VII.2018 - 16.II.2023)
- cz. p.o. kpt. Agata Nizińska (16.II.2023 - 10.V.2023)
- ppłk Arkadiusz Kujda (10.V.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1.Pomorska Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego (2002 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.