Okręgowy Artyleryjski Poligon Okręgu Wojskowego nr VI ( - 1946)
Artyleryjski Poligon Okręgu Wojskowego nr III (1946 – 1947)
Okręgowy Poligon Artyleryjski nr 3 (1947 – 1948)
Centralny Poligon Artyleryjski nr 6 (1948 – 1951)
Poligon Artyleryjski nr 6 (1951 – 1954)
6 Poligon Artyleryjski (1954 – 1957)
Obóz Ćwiczeń i Poligon Artyleryjski Wędrzyn (1957 – 1967)
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn (1967 – 2014)
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych im. gen. dyw. Dezyderego Chłapowskiego (2014 – obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Historia poligonu sięga okresu II Wojny Światowej, jednostka początkowo stacjonowała w m. Monice oraz Raducz i istniała według etatu nr 4/13. Na podstawie rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 047/Org. z dnia 11 marca 1946 r. jednostkę przeniesiono na etat nr 4/23 o stanie osobowym 20 wojskowych i 4 kontraktowych. Również w marcu rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 053/Org. z dnia 30 marca 1946 r. poligon otrzymał 4-cyfrowy numer jednostki wojskowej, który co ciekawe pozostał niezmieniony do dziś. Również w tym okresie jednostka przeszła do Okręgu Wojskowego III do m. Wędrzyn oraz zmieniła nazwę na Artyleryjski Poligon Okręgu Wojskowego III. Rok później na mocy rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 0141/Org. z dnia 8 maja 1947 r., poligon przeformowano nieznacznie zwiększając etat jednostki, w terminie do 1 czerwca 1947 roku poligon przeformowano na etat nr 4/37 o stanie etatowym 24 wojskowych i 3 kontraktowych oraz przemianowano na Okręgowy Poligon Artyleryjski nr 3. Rok później zdecydowano by poligon podnieść do rangi poligonu centralnego, rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 0124/Org. z dnia 19 czerwca 1948 r. jednostkę przeformowano na etat nr 4/35 o stanie osobowym 51 wojskowych i 11 kontraktowych oraz przemianowano na Centralny Poligon Artyleryjski nr 6. W związku z rozformowaniem Okręgu Wojskowego III, poligon na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 035/Org. z dnia 4 marca 1949 r. przeszedł w podporządkowanie Okręgu Wojskowego IV. Przez kolejne dwa lata nie było zmian organizacyjnych obejmujących poligon, dopiero rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 039/Org. z dnia 10 kwietnia 1951 r. w terminie do 15 maja 1951 r. poligon przeformowano na nowy etat nr 4/76 o stanie osobowym 71 wojskowych i 6 kontraktowych, jednocześnie zmieniając nazwę po raz kolejny, tym razem na Poligon Artyleryjski nr 6. W 1951 roku wpisano również poligon do pierwszego powojennego planu mobilizacyjnego „PM-1”, poligon miał być mobilizowany przez 14 Batalion Saperów oraz pozostać na etacie 4/76, poligon otrzymał numer mobilizacyjny 2726-416 oraz numer poczty polowej P-6293, który pod koniec 1951 roku zmieniono na P-8280. W roku 1954 doszło do kolejnej zmiany nazwy jednostki, a w zasadzie zmiany kosmetycznej, na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 061/Org. z dnia 6 marca 1954 r. poligon z dniem 1 kwietnia 1954 roku rozpoczął funkcjonować pod nazwą 6 Poligon Artyleryjski. W planach mobilizacyjnych „PM-53” oraz „ZPM-53” poligon miał za zadanie pozostania na czas wojenny według etatu pokojowego. Kolejna ważna zmiana to rok 1957, na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0125/Org. z dnia 9 lipca 1957 r., w terminie do 15 sierpnia 1957 roku poligon przeformowano na etat nr 4/183 o stanie osobowym 54 wojskowych i 2 kontraktowych oraz przemianowano na Obóz Ćwiczeń i Poligon Artyleryjski Wędrzyn. Taki stan ustawienia jednostki trwał kolejne 10 lat, dopiero zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 045/Org. z dnia 3 kwietnia 1967 r. przeformowano poligon na etat nr 4/290 o stanie osobowym 50 wojskowych i 3 pracowników cywilnych oraz przemianowano na funkcjonującą do dziś nazwę Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn. W związku ze zmianą numeracji etatów i dostosowaniem ich do nowego systemu „ILORAZ-M” etat nr 4/290 zmienił numer na nr 31/020. W latach 70-tych w ramach poligonu wybudowano unikalny na skalę europejską Centralny Ośrodek Zurbanizowany (COZ) „Nowy Mur” pozwalający na ćwiczenie walki w terenie zurbanizowanym, który stał się integralną częścią ośrodka. W kolejnych latach struktura okrzepła i nie dokonywano większych zmian aż do roku 1980, kiedy to zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 010/Org. z dnia 31 marca 1980 r. poligon przeformowano w terminie do dnia 1 lipca 1980 roku na etat nr 31/055 o stanie osobowym 98 wojskowych i 7 pracowników cywilnych. Obecnie ośrodek jest intensywnie użytkowany do szkolenia przez jednostki wojsk lądowych, sił specjalnych, obrony terytorialnej, częstymi gośćmi poligonu są również armie zagraniczne. Ośrodek ma w planach rozbudowę obiektów oraz modernizację Centralnego Ośrodka Zurbanizowanego co pozwoli na bardziej realistyczne szkolenie, zwłaszcza dla jednostek sił specjalnych.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona oraz ustanowienia Święta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 i 4 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105, z 2011 r. Nr 22, poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315), oraz w związku z pkt 2 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387) – ustala się, co następuje:
 
1. Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 14. Sudeckiej Samodzielnej Brygady Przeciwpancernej (1944-1945),
b) Poligonu Artyleryjskiego w m. Monice k. Sieradza (1945-1946),
c) Okręgowego Poligonu Artyleryjskiego Nr 3 w Raduczu k. Skierniewic (1946-1948),
d) Okręgowego Poligonu Artyleryjskiego Nr 3 w Wędrzynie (1948),
e) Centralnego Poligonu Artyleryjskiego Nr 6 w Wędrzynie (1948-1951),
f) Poligonu Artyleryjskiego Nr 6 w Wędrzynie (1951-1957),
g) Obozu Ćwiczeń i Poligonu Artyleryjskiego w Wędrzynie (1957-1967);
2) otrzymuje imię gen. dyw. Dezyderego Chłapowskiego.
2. Ustanawia się Święto Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Wędrzynie w dniu 6 kwietnia.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 237/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie.
2. Zatwierdza się wzory oznak, stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
OŚRODKA SZKOLENIA POLIGONOWEGO WOJSK LĄDOWYCH
W WĘDRZYNIE NA MUNDUR WYJŚCIOWY I POLOWY
 
STRUKTURA
 
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Stanisław Gorzelańczyk (2007 – 3.I.2013)
- ppłk Przemysław Mikołajczak (3.I.2013 – obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Okręgu Wojskowego VI ( - 1946)
Dowództwo Okręgu Wojskowego III (1946 – 1949)
Dowództwo Okręgu Wojskowego IV (1949 – 1954)
Dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego (1954 – 1.VII.2007)
Dowództwo Wojsk Lądowych (1.VII.2007 - 31.XII.2013)
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko Pomorskie (1.I.2014 - 31.I.2015)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.II.2015 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.