3.Centralna Składnica Materiałów Wybuchowych – JW 2902 (1951 – 1999)
Skład Materiałowy Krapkowice (1999 – 2011)
Skład 4. RBLog – Krapkowice (2011 – obecnie)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Jednostkę sformowano na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0214/Org. z dnia 9 sierpnia 1951 r. w terminie do dnia 1 grudnia 1951 roku jako 3.Centralną Składnicę Materiałów Wybuchowych – Jednostka Wojskowa nr 2902 w m. Krapkowice według etatu nr 13/41 o stanie osobowym 43 wojskowych i 13 kontraktowych, jednostka początkowo została podporządkowana Dowództwu Okręgu Wojskowego nr V. We wrześniu 1951 roku wpisano również składnicę do planu mobilizacyjnego „PM-1”, a następnie w 1953 roku do planu „PM-53”, w obu planach składnica miała pozostać na etacie pokojowym. W związku z rozformowaniem Okręgu Wojskowego nr V, na mocy rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 0066/Org. z dnia 3 listopada 1953 r. w terminie do 1 stycznia 1954 r. składnicę przekazano w podporządkowanie dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego. Do zmian etatowych doszło dopiero w połowie 1955 roku, na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0115/Org. z dnia 10 maja 1955 r. w terminie do dnia 1 lipca 1955 roku składnicę przeformowano na etat nr 13/57 o stanie osobowym 55 wojskowych i 14 kontraktowych, a więc etat jednostki nieznacznie tylko się zwiększył, tego samego roku w listopadzie 1955 roku wpisano jednostkę do planu mobilizacyjnego „ZPM-53” polecając na czas wojenny pozostanie na etacie pokojowym. Podobnie było w kolejnym planie wprowadzonym 15 grudnia 1958 roku „PM-58”.
Do znacznego zwiększenia stanu etatowego jednostki doszło dopiero w 1958 roku, zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0102/Org. z dnia 4 października 1958 roku w terminie do 1 grudnia 1958 roku składnicę przeformowano na etat nr 13/90 o stanie osobowym 203 wojskowych i 3 pracowników cywilnych, a więc wyraźnie jednostki się powiększyła. Korekty tego etatu dokonano zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0102/Org. z dnia 10 grudnia 1960 roku w terminie do dnia 1 marca 1961 roku, kiedy to składnicę przeformowano na etat nr 26/28 o stanie etatowym 202 wojskowych i 5 pracowników cywilnych. Z takim też etatem jednostkę w marcu 1963 roku wpisano do planu mobilizacyjnego „PM-63” i miała ona pozostać na etacie pokojowym na czas „W”.
 
Od planu mobilizacyjnego „PM-58” składnica miała nałożone zadanie mobilizacyjnego rozwinięcia istniejącego na czas wojenny 100.Batalionu Samochodowo-Transportowego na potrzeby 3.Brygady Transportowej istniejącej również tylko na czas „W”.
 
Z dniem 1 stycznia 1969 roku nastąpiła wymiana numerów etatów w związku z wprowadzeniem systemu „ILOCZYN-M”, przez co etat składnicy nr 26/28 został przenumerowany na nr 33/016.
 
Do kolejnego przeformowania jednostki doszło na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 010/Org. z dnia 22 stycznia 1973 roku, kiedy to w terminie do dnia 1 maja 1973 roku składnica przeszła na etat nr 33/038 o stanie osobowym 212 wojskowych i 15 pracowników cywilnych.
 
Później reorganizacja nadeszła dopiero w związku z dużą reorganizacją logistyki  rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nr Pf-70/Org. z dnia 24 czerwca 1999 roku, w terminie do dnia 31 grudnia 1999 roku składnicę przeformowano na Skład Materiałowy Krapkowice, który jednocześnie włączono w skład nowo formowanej 6.Rejonowej Bazy Materiałowej, której komenda mieściła się we Wrocławiu.
Ostatnią zmianą nazwy jednostki oraz podporządkowania była kolejna reorganizacja logistyki która nastąpiła w połowie 2011 roku, Rejonowe Bazy Materiałowe zostały rozformowane, a na ich bazie rozpoczęto formowanie mniejszej liczny Regionalnych Baz Logistycznych, które przejęły jednostki wchodzące dotychczas w skład RBM. I tak Skład Materiałowy Krapkowice na mocy rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych nr Pf-29/Org. z dnia 12 kwietnia 2011 roku został w terminie do dnia 15 lipca 2011 roku wyłączony z podporządkowania  pod 6.RBM i wszedł w skład 4.Regionalnej Bazy Logistycznej oraz zmienił nazwę na Skład 4.Regionalnej Bazy Logistycznej Krapkowice.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
 
STRUKTURA
 
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr Jacek Rosół (? - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Okręg Wojskowy V (1951 – 31.XII.1953)
Śląski Okręg Wojskowy (1.I.1954 – 31.XII.1999)
6.Rejonowa Baza Materiałowa (1.I.2000 – 15.VII.2011)
4.Regionalna Baza Logistyczna (15.VII.2011 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.