15. Składnica Materiałów Pędnych i Smarów – JW 1656 (1956 - 1961)
15. Składnica Materiałów Pędnych i Smarów Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju – JW 1656 (1961 - 1962)
15. Składnica Materiałów Pędnych i Smarów – JW 1656 (1962 - 1972)
15. Składnica Materiałów Pędnych i Smarów Wojsk Obrony Powietrznej Kraju – JW 1656 (1972 - 1990)
15. Składnica Materiałów Pędnych i Smarów Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej – JW 1656 (1990 – 1999)
Skład Materiałowy nr 7 Gardeja (1999 – 2011)
Skład 1. RBLog – Gardeja (2011 – obecnie)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Jednostkę sformowano na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0188/Org. z dnia 16 października 1956 r. w terminie do dnia 15 listopada 1956 roku jako 15. Składnicę Materiałów Pędnych i SmarówJednostka Wojskowa nr 1656 według etatu nr 6/272 o stanie osobowym 66 wojskowych i 28 kontraktowych. Jednostkę podporządkowano Dowództwu Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju.
Na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0102/Org. z dnia 10 grudnia 1960 r. w terminie do dnia 1 marca 1961 roku składnicę przeformowano na etat nr 26/54 o stanie osobowym 95 wojskowych i 4 kontraktowych z jednoczesną zmianą nazwy na 15. Składnica Materiałów Pędnych i Smarów Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju.
We wrześniu 1961 roku jednostce nadano zadanie przygotowania i przeprowadzenia mobilizacyjnego rozwinięcia 55.Polowego Składu Materiałów Pędnych i Smarów Frontu według etatu nr 015/20 oraz 59.Polowego Składu Materiałów Pędnych i Smarów Armii Lotniczej według etatu nr 015/21. Jednostki te składnica miała mobilizować wg kolejnych planów mobilizacyjnych „PM-58” oraz „PM-63”. W marcu 1962 roku dołożono jeszcze zadanie mobilizacyjnego rozwinięcia 85.Batalionu Dowozu Materiałów Pędnych i Smarów, jednostkę tą jednak wykazem zmian nr 00359/X z dnia 27 czerwca 1963 r. przeniesiono do Torunia, w związku z czym to zadanie mobilizacyjne ze składnicy zdjęto.
Ponad rok później zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 060/Org. z dnia 2 czerwca 1962 r. z dniem 15 lipca 1962 roku przemianowano składnicę na 15. Składnicę Materiałów Pędnych i Smarów.
Z dniem 1 stycznia 1969 roku nastąpiła wymiana numerów etatów w związku z wprowadzeniem systemu „ILOCZYN-M”, przez co etat składnicy nr 26/54 został przenumerowany na nr 54/011.
Na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 057/Org. z dnia 7 sierpnia 1972 r. w terminie do dnia 1 listopada 1972 roku składnicę przeformowano na etat nr 54/040 oraz zmieniono nazwę jednostki na 15. Składnica Materiałów Pędnych i Smarów Wojsk Obrony Powietrznej Kraju.
W związku ze zmianami w siłach zbrojnych i zmianami nazewnictwa, w 1990 roku jednostkę przemianowano na 15. Składnicę Materiałów Pędnych i Smarów Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.
Później reorganizacja nadeszła dopiero w związku z dużą reorganizacją logistyki  rozkazem Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego nr Pf-1 z dnia 5 stycznia 1999 r., w terminie do dnia 31 lipca 1999 roku składnicę przeformowano na Skład Materiałowy nr 7 Gardeja, który jednocześnie włączono w skład nowo formowanej 4. Rejonowej Bazy Materiałowej, której komenda mieściła się w m. Grudziądz.
Ostatnią zmianą nazwy jednostki oraz podporządkowania była kolejna reorganizacja logistyki która nastąpiła w połowie 2011 roku, Rejonowe Bazy Materiałowe zostały rozformowane, a na ich bazie rozpoczęto formowanie mniejszej liczny Regionalnych Baz Logistycznych, które przejęły jednostki wchodzące dotychczas w skład RBM. I tak Skład Materiałowy Gardeja na mocy rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych nr Pf-29/Org. z dnia 12 kwietnia 2011 roku został w terminie do dnia 15 lipca 2011 roku wyłączony z podporządkowania  pod 4. RBM i wszedł w skład 1. Regionalnej Bazy Logistycznej oraz zmienił nazwę na Skład 1. Regionalnej Bazy Logistycznej Gardeja.
 
Głównym zadaniem składu jest gromadzenie, przechowywanie i dystrybucja materiałów pędnych i smarów dla jednostek w rejonie odpowiedzialności składu.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
 
STRUKTURA
 
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr Paweł Kawalerski (? – obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (15.XI.1956 – 15.VII.1962)
Dowództwo Wojsk Obrony Powietrznej Kraju (15.VII.1962 – 1990)
Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (1990 – 31.VII.1999)
4. Rejonowa Baza Materiałowa (1.VIII.1999  – 15.VII.2011)
1. Regionalna Baza Logistyczna (15.VII.2011 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.