Ośrodek Rozpoznania Obrazowego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Jednostkę sformowano na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 15/Org./P1 z dnia 5 kwietnia 2013 r. Proces formowania tej nowatorskiej jednostki był dosyć długi i wieloetapowy, ważnym momentem dla funkcjonowania ośrodka był rok 2014, kiedy to Polska przystąpiła do programu COSMO-SkyMed w ramach którego ośrodek uzyskał zdolność do odbierania i przetwarzania danych obrazowych z satelitów COSMO-SkyMed. W ramach ośrodka jest również rozwijany naziemny element tego systemu zwany Polish Defense User Ground Segment (P-DUGS). Miejscem stałej dyslokacji ośrodka jest m. Białobrzegi.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 342/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Ośrodka Rozpoznania Obrazowego
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1 . Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Ośrodka Rozpoznania Obrazowego.
§ 2 . Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzory oznaki rozpoznawczej, stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do decyzji.
§ 3 . Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
§ 4 . Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ OŚRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO
NA MUNDUR WYJŚCIOWY I POLOWY
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ OŚRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO / w y c i ą g /
 
2. Odznaka Ośrodka, wykonana jest w kształcie krzyża maltańskiego, pokrytego emalią barwy niebieskiej ze srebrzystym obrzeżem. W centralnej części krzyża umieszczona została kula ziemska okolona wieńcem laurowym, na której pośrodku znajdują się litery „ORO” – skrót nazwy Ośrodka, na dole umieszczony jest wizerunek satelity oraz wspierający się o górną krawędź kuli ziemskiej wizerunek orła. Barwy i symbole nawiązują do wykonywanych przez jednostkę zadań.
 
 
DECYZJA Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 9 marca 2018 r.  w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia Święta Ośrodka Rozpoznania Obrazowego
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3-5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) i pkt 2 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387 oraz z 2015 r. poz. 92) – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Ośrodek Rozpoznania Obrazowego:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji 2. Batalionu Balonowego (1929-1939);
2) otrzymuje imię płk. Juliana Sielewicza.
 
§ 2. Ustanawia się Święto Ośrodka Rozpoznania Obrazowego w dniu 15 września.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Marcin Górka  (2013 - )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił  Zbrojnych (2013 - obecnie)  
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.